Haber > TAŞINMAZ SATIŞI

T.C

OĞUZLAR BELEDİYESİ

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MAL İLANI

S.No

Mahalle

Ada/Parsel

Yüzölçümü

Hisse

Cinsi

Tahmini Bedel

Geçici

Teminat

İhale

Tarihi

İhale saati

ı

Gölbaşı

208/125

552,60

Tam

Arsa

20.000,00

ı .ooo,oo

01.12.2021

10:30

2

Gölbaşı

208/126

738,98

Tam

Arsa

55.000,00

2.500,00

01.12.2021

10:40

3

Gölbaşı

208/132

544,65

Tam

Arsa

20.000,00

1.000,00

01.12.2021

10:50

4

Gölbaşı

208/137

566,72

Tam

Arsa

20.000,00

ı .ooo,oo

01.12.2021

11:00

5

Gölbaşı

208/138

568,89

Tam

Arsa

20.000,00

ı .ooo,oo

01.12.2021

11:10

6

Gölbaşı

208/139

569,06

Tam

Arsa

20.000,00

ı .ooo,oo

01.12.2021

11:20

7

Gölbaşı

208/140

569,61

Tam

Arsa

20.000,00

ı .ooo,oo

01.12.2021

11:30

8

Gölbaşı

210/22

3.265,54

Tam

Arsa

115.000,00

4.000,00

01.12.2021

11:40

9

Çeşme

241/46

151,44

Tam

Arsa

5.000,00

250,00

01.12.2021

11:50

10

Karadonlu

402/2

150,08

Tam

Bahçe

4.000,00

200,00

01.12.2021

13:30

11

Birtatlı

291/2

1.361,10

Tam

Arsa

40.000,00

2.000,00

01.12.2021

13:40

12

Gölbaşı

229/1

80,87

Tam

Arsa

3.000,00

150,00

01.12.2021

13:50

13

Gölbaşı

212/3

59,18

Tam

Arsa

3.000,00

150,00

01.12.2021

14:00

14

Gölbaşı

210/16

221,08

Tam

Arsa

8.000,00

400,00

01.12.2021

14:10

15

Gölbaşı

210/17

328,79

Tam

Arsa

12.000,00

750,00

01.12.2021

14:20

16

Gölbaşı

210/19

452,50

Tam

Arsa

16.000,00

750,00

01.12.2021

14:30

l- Yukardaki Tabloda belirtilen Oğuzlar Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ve belediyemize ait 16 adet taşınmaz malların 2886 sayılı yasanın 45. Maddesi uyarınca "Açık Teklif Usulü” ile karşılarında gösterilen tarih ve saatte Belediye Binası 2 katında bulunan Oğuzlar Belediyesi Meclis Salonunda Oğuzlar Belediyesi Encümen huzurunda ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

a-   Satışı yapılan taşınmaz malın bedeli peşin olarak ödenebileceği gibi %20 si (1/5) peşin kalanı 6 şar aylık vadelerle 4 eşit taksitle vade farkı ile ödenebilir.

b-  Satış bedeli üzerinden 3065 sayılı yasanın 17/4-p maddesine göre KDV alınmayacaktır.

c-   İhalede satış sağlandıktan sonra satış işlemi ile ilgili düzenlenen her türlü belge bedeli, vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir.

2- İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale saatine kadar;

a-  Tabloda belirtilen geçici teminatı tedavüldeki Türk parası, mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, hazine ve maliye bakanlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetlerin yerlerine düzenlenen (geçen) belgelerden her hangi biri ile yatırdığına dair makbuzu.

b- Yasal yerleşim yerine ait ikametgah belgesi.

c-  Türkiye sınırları içerisinde kendisine tebligat yapılabilecek açık bir adresi,

 

d- Gerçek kişilerin T.C kimlik numarası beliıtilmeli nüfus öğzdanı sureti (Nüfus cüzdanının aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), Özel hukuk tüzel kişilerinin idare merkezinin bulunduğu yer

 

T.C

OĞUZLAR BELEDİYESİ

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MAL İLANI mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılmaya, teklifvermeye, tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli imza sirküleri veya vekaletnameyi, kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılmaya, teklifte bulunmaya, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösteren belgeyi, e- İhale tarihi itibariyle Oğuzlar Belediye Başkanlığına borcu bulunmadığına dair belgeyi,

Oğuzlar Belediyesi İhale Komisyonu Başkanlığına (Oğuzlar Belediyesi Encümen Heyeti) başkanlığına ileteceklerdir.

3-  İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

4-  İhale katılacak istekliler; İhale Şartnamesini Oğuzlar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında alabilirler.